آچار 21 رزوه 14

شمع موتور ها براساس  سایز پایه کوتاه اچار 21 رزوه 14